(for english please scroll down)

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ιστοσελίδα arteliz.eu δημιουργήθηκε το 2009 και είναι μια ημερολογιακή έκθεση εικόνων από ακραία αθλήματα. Αναλαμβάνουμε και καλύπτουμε αθλητικά, κοινωνικά και άλλα γεγονότα. Για τις υπηρεσίες δείτε περισσότερα στο www.arteliz.eu

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Στο arteliz.eu μπορείτε να αγοράσετε απ' ευθείας φωτογραφίες ή να εξυπηρετηθείτε με τα ιδιωτικά γκαλερί πελατών. Στην πρώτη περίπτωση βρίσκετε τις φωτογραφίες που επιθυμείτε και πατώντας στο κουμπί "Buy Now" μπορείτε να διαλέξετε το είδος και το μέγεθος της εικόνας. Θα δείτε υπάρχουν αναλυτικά οδηγείες όσον αφορά τα ψηφιακά αρχεία καθώς επίσης και για τις εκτυπωμένες φωτογραφίες. Πληροφορίες για το μέγεθος, την ανάλυση, το υλικό εκτύπωσης κτλ. Εάν γίνετε μέλος  έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το "Favorites". Το "Favorites" είναι ένας εικονικός χώρος όπου μπορείτε να συγκεντρώσετε έως και 500 εικόνες. Κατά την διάρκεια που είστε συνδεμένοι οι φωτογραφίες θα βρίσκονται στο Favorites και θα μπορείτε να προσθέσετε / αφαιρέσετε από αυτές οποιαδήποτε στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να συγκεντρώσετε φωτογραφίες και να κάνετε την τελική διαλογή μόλις πριν την παραγγελία. Σε αυτήν την περίπτωση η παραγγελία γίνεται μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τηλεφωνικώς ή με email.

3. ΕΓΓΡΑΦΗ

Καθώς επισκέπτεστε την ιστοσελίδα arteliz.eu μπορείτε είτε να περιηγηθείτε στις επιμέρους κατηγορίες γεγονότων με τις ημερολογιακές υποκατηγορίες, είτε να γίνετε δωρεάν μέλος. Για να γίνετε μέλος επιλέξτε στην αρχική σελίδα το κουμπί "Sign In" και στη συνέχεια "Register". Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και αυτόματα ενεργοποιούνται τα υπάρχοντα προσωπικά γκαλερί. Όταν είσαστε συνδεμένοι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Favorites του οποίου η χρήση αναγράφεται στην παράγραφο 2.Λειτουργίες.

4. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Υπάρχουν τρεις τρόποι παραγγελίας: > Μέσω της ιστοσελίδας arteliz.eu. Επιλέξτε άμεσα την φωτογραφία που επιθυμείτε και προσθέστε την στο καλάθι αγοράς. Η πληρωμή γίνεται με ασφάλεια μέσω της υπηρεσίας paypal. > Μέσω τηλεφώνου. Τηλεφωνήστε μας στο 6988984817, 2108328240 και παραγείλετε τις φωτογραφίες που επιθυμείτε. Σημειώστε το όνομα, την ποσότητα και το μέγεθος. > Μέσω email. Στείλτε μας email στο info @ arteliz.gr με το όνομά σας και τηλέφωνο επικοινωνίας. Σημειώστε τις φωτογραφίες που σας ενδιαφέρουν, το μέγεθος και την ποσότητα. > Μέσω Favorites. Εάν είστε μέλος συγκεντρώστε τις φωτογραφίες που σας ενδιαφέρουν στο Favorites και έπειτα επικοινωνήστε με τους παραπάνω τρόπους.

5. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

> Μέσω της ιστοσελίδας arteliz.eu με την υπηρεσία paypal. > Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. > Παραλαβή από το γραφείο μας. > Με αντικαταβολή.

6. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

> Μέσω του server μας είτε με email (για τα ψηφιακά αρχεία). > Με ταχυδρομείο ή courier σε κατάλληλη συσκευασία. Η παραγγελία σας προωθείται εντός 24 ωρών. Οι ηλεκτρονικές φωτογραφίες αποστέλονται αμέσως έπειτα την κατάθεση, ενώ οι εκτυπώσεις εντός 2-3 ημερών. Για φωτογραφίες μεγάλου μεγέθους ή τύπου canvas η αποστολή γίνεται εντός 4-5 ημερών.

7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Όλες οι φωτογραφίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα arteliz.eu είναι χαμηλής ανάλυσης και με υδατογράφημα. Οι φωτογραφίες που θα παραλάβετε θα είναι τυπωμένες από το προτότυπο και θα είναι υψηλής ευκρίνειας, χωρίς υδατογραφεία. Ο λόγος που υπάρχουν φωτογραφίες χαμηλότερης ποιότητας από αυτές που θα παραλάβετε είναι για να μπορείτε να τις βλέπετε γρηγορότερα και για την αποφυγή αντιγραφής.

8. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Όλες οι φωτογραφίες που θα παραλάβετε είναι για προσωπική χρήση μόνο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε φωτογραφίες για εμπορική χρήση μπορείτε είτε να κάνετε άμεσα την παραγγελία από την ιστοσελίδα arteliz.eu επιλέγοντας στην πληρωμή την σειρά commercial, είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Όλες οι φωτογραφίες, τα κείμενα και γραφικά της ιστοσελίδας www.arteliz.eu και των υποσελίδων της ανοίκουν αποκλειστικά στην Panteliz Photography και κατέχουν πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού τους. Σε περίπτωση βρίσκεστε στα φωτογραφικά άλμπουμ και επιθυμείτε να αφαιρεθεί η φωτογραφία σας από την ιστοσελίδα παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Απαγορεύεται η χρήση ή αναπαραγωγή του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.arteliz.eu, σε οποιοδήποτε μέσο μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη.

Panteliz Photography Copyright © Arteliz.eu 2008-2014. All rights reserved.

 

1.SERVICES

The site arteliz.eu was created in 2009 and it is a calendar report of pictures from extreme sports. We cover sports, social and other events. For services see more at www.arteliz.eu

2.OPERATION

In arteliz.eu you can purchase directly photos or to be served by private galleries. In the first case you find the photos you want and if you press the button "Buy Now" you can choose the kind and size of the image. You will see there are more details on digital files as well as for printed photos. Information about the size, resolution, printing material, etc.. If you register then you can use "Favorites". "Favorites" is a virtual space where you can gather up to 500 images. By the time you are logged in the photographs will be on "Favorites" and you can add or remove from them any time. That way you can collect pictures and make the final selection just prior to ordering. In this case the order is made through the contact form, phone or email.

3.SUBSCRIBE

While visiting the site arteliz.eu you can either browse the different sub categories of events in the calendar, or become a free member. To join click the homepage button "Sign In" and then "Register". Fill in your details and automatically your existing personal gallery will be activated. Once you are logged in, you can use "Favorites" whose use is indicated in paragraph 2.Functions.

4.HOW TO ORDER

There are three ways to order: > Via the website arteliz.eu. Click the photo you want and add it to the shoping basket. Payment is made securely via the paypal. > By Phone. Call us at 6988984817, 2108328240 and order the photos you want. Refer the name, quantity and size. > Via email. Send us an email at info @ arteliz.gr with your name and telephone number. Mark the photos you like, the size and quantity. > Via "Favorites". If you are a member collect the pictures you are interested in "Favorites" and then contact the above ways.

5.PAYMENT

> Via the website arteliz.eu with the paypal service. > With bank deposit. > Delivery by our office. > Cash on delivery.

6.SHIPPING

> Through our server either by email (for digital files). > By mail or courier to an appropriate package. Your order is promoted within 24 hours. The electronic images sent immediately after the deposit, while the prints within 2-3 days. For photos or large canvas type shipping takes place within 4-5 days.

7.QUALITY

All photos can be found on the website arteliz.eu are in low resolution and watermarked. The photographs that you will receive will be printed by the prototype and will be in high definition, without watermark. The reason there are pictures of lower quality than those you will receive is for you to see quickly and to avoid copying.

8.LICENSE

All photos received are for personal use only. If you want photos for commercial use you can either order directly from the website arteliz.eu choosing to pay a series of commercial, or contact us. All photos, texts and graphics of the website www.arteliz.eu and the subpages are owned exclusively on Panteliz Photography and hold copyright of the author. If you are in photo albums and you want to remove your photo from the website please contact us. The use or reproduction of the content of the website www.arteliz.eu, in any media with or without editing is forbidden, without the written permission of the owner.

Panteliz Photography Copyright © Arteliz.eu 2008-2014. All rights reserved.

Share this by email
Loading...
Enter your search terms below.